Hou Bådelaug


 

Hou Bådelaugs retningslinier for brug af klubbåden, J80

(frit redigeret og tidsliggjort på baggrund af oprindelig dokument fra 2013. Tilføjelser i forhold det oprindelig dokument står med kursiv, medens fjernede ord er streget igennem)

Hou Bådelaug, HB, ejer klubbåden, en J80 (herefter benævnt 'båden'). Båden er beliggende i Hou Lystbådehavn og må anvendes til sejlads efter de nedenfor stående bestemmelser.

Bådens anvendelse

Båden må kun lånes af følgende brugere:

 • Medlemmer af HB (kun skipper behøver at være fuldgyldigt medlem). Gastemedlemskab berettiger ikke til brug af klubbåden
 • Hou Matchrace Center(HMC) - nu lagt under HB
 • Egmont Højskolens Søsportcenter (Egmont)
 • Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI)

Vilkår for brug af båden

 1. Ved lån af båden i sin egenskab som medlem af HB skal brugeren være i besiddelse af duelighedsbevis.
  Lånere fra HMI og Egmont skal være kvalificeret til at måtte sejle disse institutioners egne J80'ere
 2. Inden sejlads skal bruger sikre sig at båden er i god og sødygtig stand, idet al sejlads i båden er på brugerens risiko og ansvar
 3. Efter sejlads skal brugeren aflevere båden i god og sødygtig stand. Bådens sejl skal altid pakkes forsvarligt, evt. våde sejl skal lægges til tørring i klubbens skur og efterfølgende lægges tilbage på båden.
 4. Bruger er ansvarlig ved skade på båden, jfr. dog nærmere afsnittet "Forsikring"
 5. Evt. mangler eller skader, der opstår eller konstateres, skal samme dag meddeles til bådsmanden. Låner forsøger så vidt mulig selv at udbedre små-skader opstået under låners brug.
 6. Såfremt en bruger sejler med juniorer eller andre elever, skal skipperen være godkendt til dette. Man kan opnå godkendelse til sejlads med elever hos enten Stefan Gerber, HMI eller bådsmanden

Booking

Benyttelse af båden kan kun ske efter forudgående reservation hos bådsmanden (se Materieludvalget)

Forsikring

Båden er kasko og ansvarsforsikret af HB gennem forsikringsselskabet Codan.
For alle brugere gælder en selvrisiko ved skade på 3.000 kroner (tretusinde)

Forårs- og vinterklargøring

Alle der bruger klubbåden, er forpligtiget til at hjælpe til med vedligeholdelsen af båden. Det er fortrinsvis forårs og vinterklargøringen. Det vil typisk dreje sig om at deltage ½ arbejdsdag i slutningen af marts og ½ arbejdsdag i oktober/november. Deltagelsen er obligatorisk. Udgifter til vedligeholdelsen af Housa (maling, reservedele, sejl etc.) afholdes af HB.

I øvrigt

Skipperen har altid det overordnede ansvar for båden og besætningen. Skipperen og besætningen er ansvarlige for at nærværende bestemmelser til enhver tid bliver overholdt, samt at der sejles i henhold til de til enhver tid gældende regler og bestemmelser fra Søfartsstyrelsen og ISAF/DS kapsejladsregler.

Ved misligeholdelse af bestemmelserne kan HB's bestyrelse fratage en person retten til at bruge båden.